Aanbod

Zoek en Filter

  • Vak

Verdieping voor leerlingen

spookje-rubberhandschoenIn het les- en activiteitenaanbod voor leerlingen maken we onderscheid tussen activiteiten en materialen die door de docent zelf op school kunnen worden aangeboden of begeleid – zoals leskisten en online labs – en activiteiten die op locatie worden aangeboden, bijvoorbeeld op de universiteit.

Bekijk de gedetailleerde uitleg van de leerlingactiviteiten hieronder of gebruik het filter links om te zoeken in ons actuele aanbod

Een masterclass bestaat meestal uit een inleidende presentatie, een verdiepende opdracht en een practicum. Het practicum is veelal een onderzoekspracticum. Een masterclass bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Na afloop krijgt de leerling een certificaat dat goed is voor 10 tot 30 studielasturen.

Leerlingen gaan tijdens de labs aan de slag met onderzoeks- en ontwerpactiviteiten. Hier maken ze kennis met de werkterreinen van wetenschappers en ingenieurs. De leerlingen worden ondersteund door technici, wetenschappers en masterstudenten uit het hoger onderwijs.

De Itslabs worden met een hele klas gevolgd. Ze duren meestal één dagdeel en kosten €250,-. Er is zoveel mogelijk gezocht naar inhoud en materialen die aansluiten bij bestaande lesmodules. Sommige ontwerplabs sluiten behalve op de bètavakken ook aan op andere vakken zoals management, organisatie en economie.

Een paar Itslabs zijn ook als reizende variant te boeken, de kosten hiervoor bedragen €350,-.

Leskisten zijn voor gebruik op school. Er is zoveel mogelijk gezocht naar inhoud en materialen die aansluiten bij bestaande lesmodules, vooral voor NLT, maar ook voor wiskunde en informatica.

Aan het gebruik van de leskisten zijn geen kosten verbonden. Wel is de gebruiker verantwoordelijk voor de geleende materialen. Eventuele schade komt dan ook voor rekening van de gebruiker. Als u een leskist reserveert dan krijgt u bericht op welke locatie u deze kunt ophalen.

Tijdens een excursie gaat een leerling naar een instituut of bedrijf waar mensen vertellen hoe ze er terecht zijn gekomen en waar ze hun bètakennis voor inzetten.

Veel leerlingen hebben geen goed beeld van exacte studies. Hierdoor weten ze vaak niet welke beroepen je er later mee kunt uitoefenen. Het is altijd leuk om ergens over de schutting te kijken. We willen leerlingen laten zien dat bèta’s overal aanwezig zijn. Van energiecentrale tot bodemonderzoek en van schoonmaakbedrijf tot bierbrouwerij.

De VU en UvA bieden intensieve begeleiding bij profielwerkstukken voor havo en vwo leerlingen. De begeleiding bestaat uit 2½ tot 4 dagen op de universiteit met colleges, practica en een posterpresentatie. Daarnaast gaan leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van een onderwerp en onderzoeksvraag en het schrijven van het profielwerkstuk.

Deelname aan deze begeleiding kost €25 tot €75 per leerling. Soms worden aanvullende eisen gesteld aan deelname, zowel aan de leerlingen als aan de docent op school.

Minimodules zijn lesbrieven die ontwikkeld zijn voor de derde klas. De modules zijn kunnen helpen bij de keuze voor een natuurprofiel en als voorlichting over de nieuwe vakken NLT, wiskunde-D en informatica.

Online labs zijn proefopstellingen op een universiteit of onderzoeksinstituut die online toegankelijk zijn, waardoor het mogelijk is om vanuit school (of vanuit huis) te experimenteren en te meten.

In de loop van de jaren hebben docenten van Bètapartnersscholen talloze projecten voor leerlingen van onder- of bovenbouw van de havo en het vwo ontwikkeld. Deze projecten zijn vrij beschikbaar voor alle docenten die hier gebruik van willen maken.

Zelf lesmaterialen delen in de projectetalage? Klik hier

Een E-klas is een manier om online les te volgen. Denk hierbij aan een rijk gevuld arrangement, ingericht met studiewijzers, lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, toetsen, enz.

Professionalisering voor docenten en TOA’s

leskisten-bijeenkomst-potjesActiviteiten voor docenten en TOA’s worden veelal georganiseerd vanuit de vaksteunpunten. Zo zijn er regelmatig nascholingen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast houden de vaksteunpunten zich bezig met vakvernieuwing, waarbij docenten zelf kunnen bijdragen door mee te doen in een docentontwikkelteam (DOT).

Bekijk de gedetailleerde uitleg van professionaliseringsactiviteiten voor docenten hieronder of gebruik het filter links om te zoeken in ons actuele aanbod

Nascholingsactiviteiten zijn bedoeld voor docenten die op de hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in hun vakgebied en willen weten hoe deze toe te passen in de les. De cursussen worden veelal gedoceerd door onderzoekers en/of vakdidactici.

Netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om op een informele manier dieper op een onderwerp in te gaan. In veel gevallen bestaat het programma uit een aantal presentaties en workshops, en de mogelijkheid om na afloop tijdens een borrel van gedachten te wisselen met (vak-)collega’s.

Een Docent Ontwikkel Team (DOT) is een team van 10 tot 15 docenten uit het voortgezet onderwijs die gezamenlijk (les)materiaal ontwikkelen of bestaand materiaal aan te passen. Daarnaast worden er strategieën bedacht om dit materiaal op de eigen school in te zetten. Binnen het team worden er onderling kennis, ervaringen en lesmaterialen uitgewisseld.
DOT’s werken naar een product toe. Denk hierbij aan een uitgewerkte les, een lesmodule, een posterpresentatie of een implementatieplan.

Een PAL is een Persoonlijk Assistent van de Leraar. Voor een dagdeel per week ondersteunt een (bèta-) student, docenten in het voortgezet onderwijs. Een PAL kan ondersteunen bij de uitvoering van practica, praktische opdrachten en profielwerkstukken in de bovenbouw of het opzetten en begeleiden van projecten. Daarnaast kan een PAL begeleiding bieden tijdens keuze werktijd-uren of assisteren bij reguliere lessen. De uiteindelijke invulling van taken bepaalt de docent zelf, maar PAL’s zijn nooit eindverantwoordelijk voor een klas en kunnen niet zelfstandig les geven.