Bètapartners

Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 44 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam.

Wij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Ons netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

Beveiligde omgeving voor Bètacoördinatoren

Actueel

bp-nieuwsbrief-header-5Schoolleiders in het Bètapartnersnetwerk ontvangen elke zes weken per mail een update van wat er speelt binnen het netwerk. Deze zijn hier terug te lezen.

Organisatie

Bètapartners heeft zich sinds de oprichting in 2004 ontwikkeld tot één van de meest actieve en toonaangevende regionale netwerken op het gebied van bèta-onderwijs. Stimulering van het bèta-onderwijs staat centraal, met het oog op een grotere uitstroom van studenten met een technische of bèta-opleiding naar de arbeidsmarkt. Het resultaat van ons beleid is inmiddels te zien: bijna alle deelnemende scholen hebben een toename ervaren van de keuze voor het n-profiel binnen het vwo door jongens en meisjes. Daar zijn wij trots op.

Het Projectbureau Bètapartners is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het netwerk, inclusief projectmanagement en het aansturen van de vaksteunpunten. Het projectbureau faciliteert de maandelijkse vergadering van Bètapartnercoördinatoren, docenten die binnen hun school zijn aangesteld als afgevaardigde voor het netwerk. Gezamenlijk houden zij zich bezig met onderwerpen en praktische initiatieven ter vebetering van het bèta-onderwijs binnen de eigen school en daarbuiten.

De Stuurgroep Bètapartners formuleert het beleid van het netwerk. Hierin zitten, naast vertegenwoordigers van de vier hoger-onderwijsinstellingen, vier rectoren die elk een aantal scholen uit het netwerk vertegenwoordigen.

 1. Enthousiasmeren van leerlingen in het voortgezet onderwijs om voor bèta- en technische studie en beroep te kiezen
 2. Kwaliteitsverhoging van bèta-onderwijs in de regio
 3. Bevorderen van de juiste studiekeuze en het beperken van uitval tijdens de studie
 4. Bieden van ondersteuning voor bètadocenten bij het vormgeven van hun lessen
 5. Aanpakken van het tekort aan bètadocenten in het voortgezet onderwijs
 6. Aanbieden van gerichte activiteiten voor excellente leerlingen binnen het domein bèta en techniek

De onderstaande stukken zijn beschikbaar voor een uitgebreide toelichting op het beleid van de Bètapartners en de projecten waar wij bij betrokken zijn:

Partners

Bètapartners is het netwerk van de VU, UvA, HvA en Hogeschool InHolland, tezamen met ruim 40 scholen voor het voortgezet onderwijs en een aantal bedrijven en andere instellingen in Noord-Holland, Flevoland en het Gooi. Gezamenlijk werken wij aan de verhoging van de kwaliteit van het bèta-onderwijs in deze regio.

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

In Noord-Holland werkt Jet-Net samen met Bètapartners in het contact naar de scholen toe en voor een betere aansluiting tussen scholen en bedrijven. Actieve Jet-Net bedrijven in de regio Noord-Holland zijn Shell, IBM en Tata Steel.

jet-net

        Overige

Bètapartner worden

Wordt uw school een nieuw knooppunt in ons netwerk? Op dit moment zijn er ruim 40 scholen voor het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt in de Bètapartners en hun inzet bepaalt mede het succes van de Bètapartners. Daarom komen wij graag in contact met meer scholen die een ontwikkelingsslag willen maken op het gebied van bèta-onderwijs of zich hierin al onderscheiden.

In die zin is deelname aan de Bètapartners niet geheel vrijblijvend: voor het goed functioneren van ons netwerk is het van belang dat alle deelnemende scholen actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat deelname aan ons netwerk diverse voordelen met zich meebrengt, zoals toegang tot netwerkbijeenkomsten en bijscholingsactiviteiten, korting op deelname aan workshops en de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in het bèta-onderwijs in diverse projecten.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Benjamens

Bètapartnerscholen hebben in directe en indirecte zin invloed op de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bèta-onderwijs binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er toegang geboden tot een uitgebreid professionaliseringsaanbod, alsmede activiteiten voor leerlingen en lesondersteuning.


Vier redenen om aan te sluiten bij Bètapartners

 1. Vakinhoudelijke professionalisering: docenten worden vanuit de vaksteunpunten in het Bètasteunpunt Amsterdam (Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, Scheikunde en Wiskunde) bijgestaan in hun professionaliseringsdoelstellingen door onder meer bijscholingscursussen en -workshops. Daarnaast is er tijdens de netwerkbijeenkomsten de mogelijkheid volop ervaringen uit te wisselen over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Docenten van Bètapartnerscholen maken met korting of vaak zelfs gratis gebruik van ons professionaliseringsaanbod.
 2. Studievoorlichting en beroepsoriëntatie: Bètapartners stelt middels de its academy een ruim aanbod beschikbaar van practica, masterclasses, leskisten en profielwerkstukbegeleiding op zes verschillende vakgebieden. Daarnaast krijgt men toegang tot activiteiten aangeboden door het bredere netwerk van partners, zoals Jet-Net en Nemo. Hierdoor krijgen leerlingen de gelegenheid kennis te maken met het werken in een bètaberoep en de betreffende bètastudie. Ook hier geldt dat Bètapartnerscholen in veel gevallen met korting gebruik kunnen maken van het aanbod.
 3. Lesondersteuning: Docenten van Bètapartnerscholen kunnen hun lesmaterialen met elkaar delen in de its academy projectetalage. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de klas hulp te krijgen van een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL).
 4. Onderwijsontwikkeling: Bètapartners is een vooraanstaande partner van Platform Bètatechniek en het ministerie van OCW. Hierdoor worden er binnen de Bètapartners diverse gelegenheden geboden om mee te praten over de ontwikkeling van bèta-onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van e-learning of excellentieprogramma’s.

Voor een goed werkend netwerk is het belangrijk dat alle deelnemers naast het vergaren van kennis actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden voor deelname aan de Bètapartners:

 1. Ambitie: De school heeft de uitgesproken ambitie om het bèta-onderwijs op een hoog peil te brengen en te houden.
 2. Bètacoördinator: Een Bètapartnerschool heeft een bètacoördinator aangesteld, die tot taak heeft binnen de school activiteiten te organiseren om de kwaliteit van het bèta-onderwijs en de interesse voor bèta-technische vervolgstudies te bevorderen. De bètacoördinator is de link met het Bètapartnersnetwerk en vertegenwoordigt de school op de netwerkvergaderingen. Hij of zij is voor 100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak. Lees meer over de rol van bètacoördinator
 3. Schoolwerkplan: De school levert elk jaar in april het bèta-schoolwerkplan aan. Hierin wordt onder meer opgenomen aan welke Its Academy activiteiten de school het volgende jaar gaat deelnemen (voor minimaal € 1500,-).
 4. Financiële bijdrage: Bètapartnerscholen doen een jaarlijkse bijdrage van € 2000,-. Het eerste jaar is gratis, echter een bedrag van € 1500,- dient te worden besteed aan activiteiten van de Its Academy.

Thema’s en projecten

Door de jaren heen is er binnen de Bètapartnersorganisatie een grote rijkdom aan kennis en materialen verzameld in verschillende projecten. Dit zit uiteraard verweven in het aanbod van de Its Academy, bijvoorbeeld in masterclasses  voor docenten op het gebied van excellentie, maar ook in het aanbod van E-klassen dat sinds dit jaar is ondergebracht bij Wiki-wijs. Voor meer achtergrond op deze thema’s hebben we ook enkele naslagwerken beschikbaar.

Veel van de Its Academy activiteiten voor docenten en leerlingen vinden plaats in de regio Amsterdam, aangezien de hoger onderwijsinstellingen die het aanbod verzorgen daar zijn gevestigd. Helaas is het hierdoor voor scholen die wat verder weg van Amsterdam zijn niet altijd mogelijk om deze activiteiten te bezoeken. Om deze scholen tegemoet te komen, draaide het najaar 2015 de collegetour Noord-Holland Noord (de ‘Noordkop’). In  voorjaar 2016 volgt een tweede editie in de regio Kennemerland.

Meer informatie

Veel (potentieel) excellente leerlingen blijken onder hun niveau te presteren en worden onvoldoende uitgedaagd door het onderwijs. Een goede docent herkent dit en kan deze leerlingen stimuleren tot betere prestaties. In het project Excellentie VO-HO worden leerlingen en docenten gestimuleerd om uitdagend onderwijs te maken, te geven of te volgen. Lees verder

E-klas & PAL-student is een innovatief experiment met een sterke samenwerking tussen voorgezet en hoger onderwijs. Een E-klas bestaat uit een rijk gevulde elektronische leeromgeving ontwikkeld door docenten zelf. De E-klas is gevuld met studiewijzers, (zelf)toetsen en chatmogelijkheden met medeleerlingen en docenten, waar de leerling zelf kan experimenteren en testen kan doen. Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. De PAL-studenten worden in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd om onderwijservaring op te doen. Samen met het hoger onderwijs ontwikkelen VO-scholen vijftien E-klassen voor één of meer bètavakken (biologie, natuurkunde en scheikunde). Daarnaast verzorgen hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs. Door inzet van E-klassen en PAL-studenten hebben docenten meer tijd om leerlingen te begeleiden en kunnen ze zodoende effectiever worden ingezet. Dit experiment zorgt voor een gevarieerde manier van  onderwijs en een kleinere afstand tussen theorie en praktijk. E-klas Een E-klas is een rijk gevulde elektronische leeromgeving, ingericht met studiewijzers, digitaal lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, (zelf)toetsen, chat-functies en streaming-video’s voor leerlingen en docenten. Deze manier van werken leidt ertoe dat het aantal contacturen van vakdocenten kan worden gereduceerd en de begeleiding van leerlingen deels wordt verzorgd door PAL- studenten.

Onderzoekend leren neemt een steeds belangrijkere plaats in het curriculum in. Het blijkt echter lastig om hier een concrete invulling aan te geven.

De Bètapartners hebben daarom het initiatief genomen een catalogus op te bouwen van practica die worden gebruikt door docenten van aangesloten scholen. Deze practica zijn eenvoudig te combineren zijn tot een ‘leerlijn onderzoeken’.

Lees meer

Conferentie

Elk jaar organiseert de Bètapartners een conferentie voor docenten, TOA’s en schoolleiders in haar netwerk. Hierbij zijn tevens medewerkers van andere aangesloten instellingen en bedrijven aanwezig. De volgende conferentie vind plaats op 16 maart 2017 aan het Vechtstede College in Weesp. Het thema is ‘Leerlingen aan zet’.

Programma en inschrijven